Highlights: Orlando Pride - 0 | NJ/NY Gotham FC - 1